Nadica Eichhorn

Trpeza za novu ergonomiju

keramika, staklo-špigl

pečena keramika, zemljani pigmenti

80 x 190 x 90 cm

2017.

Upotrebljivost nema znak jednakosti sa primjenjivosti kad govorimo o tako širokom pojmu kao što je umjetnost. Moja ideja je da to prikažem postavljanjem neupotrebnih keramičkih skulpturalnih formi na trpezu za objed koja je naglašeno upotrebljiva u svakodnevnom životu. Upotrebljivost i neupotrebljivost tako čine jednu cjelinu sadržane u pojmu primIjenjene umjetnosti, u kojoj svatko iščitava svoje, jer sve je u očima promatrača. Na špigl ploči dimenzija 190x90 cm na podestu visine 40 cm ogledavaju se skulpturalne keramičke forme.

HR  — EN