Ajla Hebib Špoljarec

Mobil 1

karton

kombinirana tehnika

47 x 42 cm

2016.

Rad pod nazivom Mobil autorice Ajle Hebib Špoljarec predstavlja, mobilni objekt koji struji u prostoru i prenosi vizualnu poruku. Mobil je transformirani neprimijenjeni crni objekt koji struji u prostoru te je nerazdvojan komunikacijski kod između dizajn  objekta  i promatrača. U konceptu Mobil dominira crna ploha objekta, Mobil objekt je dizajn koji crnom geometrijsko asimetričnom formom ostvaruje komunikaciju s promatračem. Zanimljive teksture i kompozicije postavljene ritmički prenose vizualnu poruku koja asocira na kretanje, pokret. Ajla Hebib Špoljarec dugi niz godina aktivno se bavi predstavljanjem tekstilnih kompozicija kao neospornog posrednika u komunikaciji, a konceptom Mobil želi predstaviti svoj autorski pristup. Radovi autorice Ajle Hebib Špoljarec obuhvaćaju proučavanje vizualne poruke koju dizajn svojom namjenom prenosi, komunikaciju koja se stvara između promatrača i dizajn objekta stvarajući vizualnu komunikaciju.

Mobil 2

tekstil

kombinirana tehnika

47 x 42 cm

2016.

HR  — EN